Lastensuojelun tehtävänä on taata lapselle turvallinen kasvuympäristö, tasapainoinen kehitys sekä erityinen suojelu ja huolenpito. Lapsilla, nuorilla ja perheillä on oikeus saada tukea, kun omat voimavarat eivät riitä erilaisissa ongelmatilanteissa. Lastensuojelu tekee yhteistyötä vanhempien ja eri yhteistyötahojen kuten päivähoidon, koulun, kotipalvelun ja poliisin kanssa.

Lastensuojelulain mukaiset avohuollon palvelut

Sosiaalihuollon mukaisten palvelujen avulla pyritään ensi sijassa tukemaan lasta ja hänen perhettään. Mikäli kuitenkin mm. palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä todetaan lastensuojelun tukitoimien tarve, aloitetaan lastensuojeluasiakkuus ja sen nojalla tarvittavat tukitoimet. Lastensuojelulain mukaisia avohuollon tukitoimia ovat esim. perhetyö, tehostettu perhetyö, tukihenkilötyö, perhekuntoutus sekä sosiaalityö perheen ongelmatilanteiden selvittämiseksi.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien tavoitteena on yhteistyössä asianosaisten kanssa saada muutos huoleen ja ongelmaan. Avohuollon tukitoimet ovat vapaaehtoisia, mutta tarvittaessa voidaan velvoittaa yhteistyöhön sosiaalitoimen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Lastensuojelulliset tukitoimet voivat olla pitkäaikaista tukemista ja kannattelua, jotta lapsen kotona asuminen voidaan turvata.

Lastensuojelun asiakkaalle tehdään asiakassuunnitelma, joka tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, jolloin selvitetään ovatko tukitoimet tarkoituksenmukaisia ja riittäviä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lastensuojelun asiakkaalla on omatyöntekijänä sosiaalityöntekijä, joka tarvittaessa tekee yhteistyötä lapsen ja perheen tukena olevien muiden viranomaisten kanssa. Tavoitteena yhteistyöllä on saada mahdollisimman toimiva ja hyvä palvelukokonaisuus lapsen ja perheen tilanteen parantamiseksi.

Lastensuojelun toimenpiteisiin kuuluvat erilaiset avohuollon tukitoimet, mm. keskustelut, ohjaus ja neuvonta, tukihenkilö tai tukiperhe, koulunkäynnin tukeminen, kodinhoitoapu. Useimmiten avohuollon tukitoimet riittävät. Mikäli ne todetaan riittämättömiksi tai epätarkoituksenmukaisiksi ja lapsen kehitys ja terveys uhkaavat vakavasti vaarantua, voidaan ryhtyä huostaanottoon.

Lastensuojelusta perittävät korvaukset ja asiakasmaksut

Lastensuojelulain 19 §:n mukaan lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) säädetään. Asiakasmaksulain 7 §:n mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä korvaus. Korvaus voidaan periä joko perimällä elatusvelvolliselle vahvistettu elatusapu, perimällä korvaus nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista tai vahvistamalla lapsen vanhemmille erillinen lastensuojelun asiakasmaksu.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. Ilmoituksen syynä voi olla esim. lapsen tarpeiden laiminlyönti, lapsen heitteillejättö, lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka. Ilmoituksen aiheena saattaa olla myös se, että lapsen hoidossa tai huolenpidossa havaitaan muutoin puutteita tai osaamattomuutta, joka vaarantaa lapsen hyvinvointia.

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/sahkoinen-asiointi/lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluun liittyviä asioita hoitaa vt. sosiaalityöntekijä Susanna Salin, puhelinaika klo 9.00 – 10.00, puh. 044 744 9335

Turvakodit

Perheväkivaltatilanteissa voi hakeutua turvakotiin. Marttila ostaa palvelua tarvittaessa Turun ensi- ja turvakodista, puh. 02-513 4100 (24 h).

Turun ensi- ja turvakoti
https://tuentu.fi/

Lisätietoja:

Ensi- ja turvakotien liitto

Apua.info on 21 sosiaali- ja terveysalan toimijan yhteispalvelu, johon on yhdistetty tukipalveluita päihteistä, mielenterveydestä, perheväkivallasta, perheen ihmissuhteista ja kasvauksesta.

Apua.info-palvelu