Elatussopimukset

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua riippumatta mahdollisesta yhteishuollosta.

Elatusapua koskeva sopimus voidaan vahvistaa lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistossa tai käräjäoikeudessa. Vahvistettua elatussopimusta voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti ja pysyvästi. Jollei elatusapuja makseta erääntymispäivänä, ne voidaan ulosmitata elatusvelvollisen tulosta tai omaisuudesta. Kela vastaa maksamatta jääneiden elatusapujen perinnästä.

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän ikärajan jälkeenkin vanhemmat vastaavat koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Lastenvalvojalle elatussopimuksen laatimista varten toimitettavan varallisuusselvityslomakkeen voi tulostaa tästä linkistä:
Varallisuusselvitys elatussopimusta varten

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousivat 1.1.2019

Lain eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) muutosta vastaavasti. Elinkustannusindeksi nousi lokakuusta 2017  1,5 prosenttia. Näin ollen laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin määritellyt elatusavut, korvaukset ja elatustuet nousivat 1,5 prosenttia 1.1.2019 lukien.

Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

(Vanhan lain mukaan elatusapua, jonka määrä oli vahvistettu edellisen elatusapujen korottamisajankohdan jälkeen, ei korotettu vahvistamisen jälkeen ensiksi tulevana vaan vasta seuraavana elatusapujen korottamisajankohtana, kts. taulukko alla.)

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2019 lukien 158,74 euroa kuukaudessa lasta kohden. Vuonna 2018 täysi tuki oli 156,39 euroa/kk, joten tuki nousee 2,35 euroa kuukaudessa.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

Korotus alkaen Korotus-% Mitä elatusapua koskee
1.1.1995 5 % ennen 1.1.1993 vahvistettu
1.1.2000 5 % ennen 1.1.1995 vahvistettu
1.1.2002 5 % ennen 1.1.2000 vahvistettu
1.1.2007 5 % ennen 1.1.2002 vahvistettu
1.1.2009 5 % ennen 1.1.2007 vahvistettu
1.1.2010 2,297 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2011 2,38 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2012 3,57 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2013 2,63 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2014 1,17 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2015 1,00 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2018
1.1.2019
-0,26 %
0,47 %
0,57 %
1,5 %
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin
kaikkiin sopimuksiin

 

Tarkistusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin saa sosiaalitoimistosta. Jos lapsen elatustuki maksetaan Kelasta tai elatusapujen perintä hoidetaan ulosoton kautta, merkitsee em. viranomainen sopimuksiin myös indeksin mukaiset tarkistukset.

Elatusasiat

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan.

Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi saakka. Vanhemmat vastaavat kuitenkin lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista tämän ikärajan jälkeenkin, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Linkki:
Elatusvelvollisten Liitto ry

Elatusapuun liittyviä asioita sosiaalitoimistossa hoitaa

Sosiaalityöntekijä Marja Eltonen, puhelinaika klo 9.00-10.00, puh. 044 744 9335

Elatustuki

Kela hoitaa elatustukien maksatusta ja elatusapujen perintää. Pyydämme asioimaan elatustuen maksuun ja elatusavun perintään liittyvissä asioissa Kelan toimistossa.

Lisätietoja Kelan sivuilta:

Elatustuki

Ero perheessä