Suvirannan palvelukeskuksessa sijaitsevat vanhusten ja vammaisten palveluasunnot, jotka on tarkoitettu jatkuvaa päivittäistä tukea ja apua tarvitseville henkilöille.

Vanhuksille on 30 palveluasuntoa, joista 27 asuntoa on varattu pitkäaikaisasumiseen ja 3 lyhytaikaista palveluasumista varten. Vammaisille on 6 palveluasuntoa (Suvisiipi). Myös yö- ja päivähoitoa järjestetään tarvittaessa.

Palveluasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Asukas maksaa vuokran ja tehostetun palveluasumisen maksun. Palveluasumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikainen palveluasuminen on tarkoitettu tilapäiseksi hoitopaikaksi esimerkiksi hoitajan loman aikana tai sairaalahoidon jälkeen ennen kotiin siirtymistä. Lyhytaikaisesta palveluasumisesta perittävä hoitomaksu on 45,00 €/hoitopäivä. Asiakkaalla tulee olla mukana omat lääkkeet. Palvelukeskuksen päivä-/yöhoidosta peritään 22,80 €/päivä tai yö.

Jos hoidettava on palveluasunnossa omaishoitajan vapaapäivien vuoksi, maksua peritään 11,40 €/vrk. Näitä hoitopäiviä voi olla 36 vuorokautta vuodessa.

Pitkäaikainen palveluasuminen

Mikäli asiakkaan toimintakyky on alentunut niin, että selviytyminen kotona on mahdotonta, hänelle myönnetään palveluasumiseen pitkäaikaishoitopaikka. Asuminen palveluasunnossa on kodinomaista. Asukas kalustaa huoneensa omilla tutuilla tavaroillaan ja käyttää omia vaatteitaan. SAS-työryhmä valitsee asukkaat palveluasuntoihin.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset.

Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset.

 Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista.

 Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 167 euroa kuukaudessa.

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa säädetään.

Vuokra

Palveluasuntoon muutettaessa allekirjoitetaan vuokrasopimus. Vuokra peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Vuokran määrä riippuu asunnon koosta. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksua määriteltäessä vuokra vähennetään maksun perusteena olevista tuloista.

Vuokrat €/kk ovat seuraavat (1.1.2022 alk.):

m2 €/kk
Vanhusten palveluasunnot 21,2 187,00
Rentukan palveluasunnot 28,3 296,60
Suvisiipi 29,3 301,80
Suvisiipi 36,5 376,00


Maksujen laskutus

Maksut peritään aina jälkikäteen laskutuskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Mikäli asukas on kuukauden aikana ollut sairaalassa tai muussa kunnallisessa laitoshoidossa, palveluasumisen maksua ei peritä poissaoloajalta. Mikäli poissaolo johtuu muusta syystä, maksua ei peritä yli viiden vuorokauden menevältä ajalta.

Palveluasuminen ostopalveluna

Mikäli kunta ostaa palveluasumisen ulkopuolisen palveluntuottajan järjestämänä, sosiaalilautakunta perii asiakkaalta palveluasumisen maksun samojen perusteiden mukaan kuin Suvirannan palveluasunnoistakin peritään.

Palveluntuottaja perii asiakkaalta suoraan vuokran oman hinnastonsa mukaisesti. Vuokran määrä huomioidaan asiakasmaksupäätöksessä.

Palveluasunnot

Tehostetun palveluasumisen vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa,
puh. 044 0845 442

Palvelukeskuksen sairaanhoitaja,
puh. 044 7449 216

Palvelukeskuksen hoitajat,
puh. 044 7449 211

Vs. erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen, puhelinaika klo 9.00-10.00,
puh. 044 0845 392