marttila_sininen_neliö_logo

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2018 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Yleisperustelut 24.1.2019 16:31 1 MB 153
pdf Tuloslaskelma 24.1.2019 16:31 319 KB 90
pdf Keskusvaalilautakunta 24.1.2019 16:30 57 KB 64
pdf Tarkastuslautakunta 24.1.2019 16:31 52 KB 69
pdf Kunnanhallitus 24.1.2019 16:30 498 KB 135
pdf Sosiaalilautakunta 24.1.2019 16:31 569 KB 82
pdf Sivistystoimi 24.1.2019 16:30 502 KB 119
pdf Hyvinvointilautakunta 24.1.2019 16:30 400 KB 76
pdf Tekninen lautakunta 24.1.2019 16:31 562 KB 75
pdf Kustannuspaikkakartta 24.1.2019 16:30 319 KB 107