Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Marttilan kunnan www-sivuilla julkaistaan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä nähtävillä olevat viranhaltijapäätökset. https://marttila.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö toimitetaan ensisijaisesti asiakirja- ja tietopyyntölomakkeella. Pyyntö voidaan laatia myös vapaamuotoisesti kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse tai esittää suullisesti puhelimessa tai paikan päällä käyden. Vierailusta paikan päällä on hyvä sopia etukäteen.

Asiakirja- ja tietopyyntölomake

Tietopyyntö salassa pidettävistä asiakirjoista

Asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä, kun tietoa pyydetään salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin. Kunta voi pyytää myös muita tarkentavia ja lisätietoja asiakirjapyynnön esittäjältä, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti, jolloin tietopyyntö sisältää pyynnön esittäjän omakätisen allekirjoituksen. Edellä mainittua asiakirja- ja tietopyyntölomaketta ei voi käyttää salassa pidettävien tietojen pyytämiseen.