Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.1.2021-30.6.2021

Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus näiden tietojen saamiseen.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Odotusajat tulisi julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen. (Vanhuspalvelulaki 980/2012, STM ja Suomen Kuntaliitto ”Vanhuspalvelulaki” muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi 28.6.2013, Valviran ohje viranomaisille 8/2013)

Marttilassa tiedot julkaistaan puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa kunnan internet-sivuilla, ilmoitustaululla sekä kaikkiin kotitalouksiin jaettavassa kuntatiedotteessa, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut: 

  • palvelutarpeen arviointi on toteutunut keskimäärin 1-5 arkipäivän kuluessa
  • odotusaika hakemuksesta/palvelutarpeen arvioinnista kotipalveluiden toteutumiseen on ollut 1 päivä tai asiakkaan toiveesta myöhemmin
  • kiireellinen kotipalvelu on aloitettu samana päivänä, kun hakemus tai palvelupyyntö on vastaanotettu
  • myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut 0-1 arkipäivää
  • myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut noin 10 arkipäivää

Omaishoidon tuki: 

  • Omaishoidon tuki on voitu myöntää hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta. Omaishoidon tuen arviointikäynnit ovat viivästyneet huomattavasti kuluneen vuoden aikana.

Vanhusten päivätoiminta:

  • Päivätoimintaan on päässyt tarvittaessa hakemista seuraavasta viikosta alkaen.

Tehostettu, ympärivuorokautinen palveluasuminen tai perhehoito: 

  • odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut keskimäärin 26 vuorokautta.

Odotusaikana asiakkaat ovat joko säännöllisen kotipalvelun palvelujen piirissä tai odottavat pysyvää ympärivuorokautista hoitopaikkaa lyhytaikaishoidossa tai terveyskeskuksen osastolla.

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Vanhuspalvelulain 18 § mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.

 Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.

Myönnettyjen palvelujen toteutumisella säädetyssä ajassa tarkoitetaan siis eri asiaa kuin odotusajalla.

Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Odotusaika taas on se keskimääräinen aika, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä siihen, milloin asiakas tosiasiallisesti on saanut hakemansa palvelut.