Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Loimaan seudun kunnat laativat parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmia. Nykytilan analyysit on saatu valmiiksi ja ne nostavat esille nuorten haastavan liikenneturvallisuustilanteen. Esille nousee myös huoli kävelyn ja pyöräilyn turvallisuudesta sekä risteysturvallisuudesta seudun pääväylillä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta käynnistyi alkuvuodesta 2022. Kevään aikana hankkeessa on keskitytty nykytilan tarkasteluihin. Kuntakohtaiset taustaraportit on laadittu liikenneturvallisuustilanteesta (ml. liikennerikokset), koetusta turvallisuudesta (asukaskysely) sekä kuntien liikenneturvallisuustyöstä. Elokuussa työ jatkuu tavoitteiden asettamisella ja toimenpiteiden suunnittelulla. Hanke valmistuu alkuvuodesta 2023.

Loimaan seudun tieliikenteessä kolme ihmistä menehtyy vuosittain – todennäköisemmin rysähtää valtatiellä 9 tai 10

Loimaan seudun tieliikenteessä on menehtynyt viime vuosina keskimäärin kolme henkilöä vuosittain. Tilanne on kuitenkin parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, sillä edellisen suunnitelman laadinnan aikoihin (2012) liikenteessä menehtyi vuosittain keskimäärin seitsemän henkilöä.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin puolet on tapahtunut valtateillä 9 ja 10, noin viidennes muulla maantieverkolla ja noin kolmannes katuverkolla. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ei suoranaisesti korostu mikään yksittäinen onnettomuusluokka vaan onnettomuuksia on hyvin monenlaisia. Yli 80 prosenttia onnettomuuksista on tapahtunut niin sanotusti linjaosuuksilla eikä risteysalueilla, jotka taas kuntalaisten palautteissa nousevat erityisesti esille.

Onnettomuuksiin liittyy hyvin usein tietoista riskinottoa, kuten merkittävää ylinopeutta, päihteiden käyttöä, tarkkaamattomuutta tai turvalaitteiden kuten turvavyön käyttämättömyyttä. Loimaan seudulla tapahtuneista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin joka kolmanteen onnettomuuteen on liittynyt päihteiden käyttöä.

Nuoret yliedustettuina onnettomuustilastoissa ja liikennerikoksissa

Asukaslukuun suhteutettuna Loimaan seudulla ja sen kunnissa tapahtuu selvästi enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin maakunnassa tai maassa keskimäärin. Ikäryhmittäin tarkasteltuna korostuvat erityisesti 15–24-vuotiaat nuoret, jotka muodostavat yli 30 prosenttia kaikista seudun henkilövahingoista, vaikka ikäryhmän väestöosuus on vain yhdeksän prosenttia.

15–17-vuotiaiden henkilövahingoista 33 prosenttia on tapahtunut mopolla tai moottoripyörällä ja 26 % henkilöauton matkustajana. Myös traktori ja muut ajoneuvot (mopoautot, mönkijät) korostuvat. 18–24-vuotiaiden henkilövahingoista suurin osa on tapahtunut henkilöauton kuljettajille.

Nuorten ikäryhmä korostuu myös liikennerikostilastoissa ja he muodostavat 28 prosenttia liikennerikoksista syyllisiksi epäillyistä. Nuorten tekemissä liikennerikoksista korostuvat muita ikäryhmiä enemmän törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset. Tällöin on aina kyse toiminnasta, jolla aiheutetaan vakavaa vaaraa paitsi itselle, mutta erityisesti jonkun toisen hengelle tai terveydelle.

Asukkaiden huolena turvattomat risteykset, korkeat ajonopeudet ja tienylitysten turvallisuus

Seudun asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikenteen vaaranpaikoista kartoitettiin karttapohjaisella kyselyllä syksyllä 2021. Karttakyselyyn vastasi yhteensä 600 henkilöä. Vaaranpaikkoja tai muita kehittämistarpeita saatiin kartalle noin 1600 kpl ja onnettomuus-/läheltä piti -tilanteita noin 300 kpl.

Koko seudun vastauksia katsottaessa huolta aiheuttavat erityisesti turvattomat tai hankalat risteykset etenkin päätiestöllä, korkeat ajonopeudet ja tienylitysten turvattomuus. Kuntien väliset erot koettujen ongelmien jakaumassa ovat kuitenkin suuria. Osassa kuntia korostuvat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien puute tai teiden ja katujen huonokuntoisuus. Asukaskyselyn karttavastauksiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta:

Seudun asukkaat toivovat lisää panostusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin ja autokeskeisestä suunnittelusta luopumista

Keväällä hankkeen käynnistämisvaiheen tiedotuksen yhteydessä toteutettu kysely nosti erittäin painokkaasti esille kävelyn ja pyöräilyn turvattomuuden ja tarpeen olosuhteiden kehittämiselle. Uusien jalankulku- ja pyöräväylien lisäksi etenkin taajama-alueiden liikenteen rauhoittaminen koettiin tärkeäksi. Alhaisemmat nopeudet tukisivat paitsi turvallisuutta myös asuinympäristöjen ja taajama-alueiden viihtyisyyttä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinnasta vastaavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, seudun kunnat (Aura, Koski Tl, Loimaan, Marttila, Oripää ja Pöytyä), Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Myös kuntien monialaiset liikenneturvallisuustyöryhmät osallistuvat suunnitelmien laadintaan.

Lisätietoja suunnitelman laatimisesta antavat:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Auran kunta, Kari Tuohi, etunimi.sukunimi(at)aura.fi

Koski Tl kunta, Mikko Salmi, etunimi.sukunimi(at)koski.fi

Loimaan kaupunki, Antti Korte, etunimi.sukunimi(at)loimaa.fi

Marttilan kunta, Kirsi Halkola, etunimi.sukunimi(at)marttila.fi

Oripään kunta, Miika Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oripaa.fi

Pöytyän kunta, Tarmo Rantanen, etunimi.sukunimi(at)poytya.fi

Ramboll, projektipäällikkö, Juha Heltimo, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

 

Koko tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/nuorten-liikenneturvallisuus-huolestuttaa-loimaan-seudulla