Marttilan vesihuoltolaitos on varautunut sähkökatkoihin – myös kotitalouksien kannattaa varautua

Marttilan vesihuoltolaitos ja sille vettä toimittavat vesilaitokset ovat varautuneet sähkökatkoihin ja Marttilassa lisäksi vesitorni varmistaa, että hanavettä tulee normaalisti lyhyen (noin 2 tuntia) sähkökatkon ajan. Sähkökatkon aikana on kuitenkin hyvä välttää veden käyttöä, jotta vettä riittää välttämättömimpään ja toisaalta viemärit eivät pääse tulvimaan. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Kotitalouksissa on hyvä varautua näihin häiriöihin pitämällä varastossa puhdasta juomavettä ja puhtaita kanistereita tai ämpäreitä veden säilytykseen.

Pidä osana kotivaraa juomavettä ja puhtaita kanistereita veden säilytykseen

Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta etenkin pitkät sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali. Vesihuoltolaitos ja kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottavat tarvittaessa talousveden laatuun liittyvistä asioista.

Vältä veden käyttöä sähkökatkon aikana, jotta vettä riittää välttämättömimpään

Talvella mahdollisen sähköpulatilanteen kiertävien lyhyiden sähkökatkojen aikana monien vesihuoltopalvelu toimii normaalisti. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Talousveden käsittely jatkuu tyypillisesti varavoiman avulla tai vedenkäsittely ja -tuotanto voidaan keskeyttää lyhyen sähkökatkon ajaksi. Vesisäiliöt turvaavat veden toimitusta, vaikka sitä ei jatkuvasti tuotettaisi. Hanaveden tulo jatkuu yleensä lyhyen (2 tunnin) sähkökatkon ajan, sillä usein vesi tulee painovoimaisesti vesitornista tai veden pumppaus vesijohtoverkostossa on varmistettu varavoimalla. Sähkökatkon aikana vettä tulee alueella, jolle vesitornin vesi ja tornin korkeusaseman vedelle antama paine riittävät tai jolle vesi saadaan pumpattua varavoimakoneiden avulla. Muualla veden tulo katkeaa pian sähkökatkon alettua.

Vältä veden käyttöä sähkökatkon aikana, jotta jätevedet eivät pääse tulvimaan

Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan lisäksi pumppuja. Marttilasta jätevesi kulkee pumppujen avulla siirtolinjaa Turun seudun puhdistamolle sekä haja-asutusalueilla pääosin paineviemäriverkostoa pitkin, näihin linjoihin sähkökatko vaikuttaa. Suurin osa näistä pumpuista lakkaa toimimasta sähkökatkotilanteessa, osaa siirtolinjan pumppaamoista on mahdollista käyttää varavoimakoneilla, mutta tässä täytyy ottaa huomioon siirtolinjan seuraavat pumppaamot ja puhdistamo. Ylivuodot ja ylivuotopaikat pyritään toteuttamaan suunnitellusti siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ihmisille ja ympäristölle. Jätevedenpuhdistamoilla ei tyypillisesti ole käytössä varavoimaa puhdistusprosessien vaatiman suuren energiantarpeen vuoksi.

Viemäriverkoston varastokapasiteetti riittää lyhyen sähkökatkon ajan (noin 2 tuntia), mutta ettei varastokapasiteetti ei sähkökatkotilanteen mahdollisesti pidentyessä ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää välttää veden käyttöä sähkökatkon ajan, vaikka veden toimitus jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää lyhyenkin sähkökatkon ajan.

Seuraa vesihuoltolaitoksen tiedotuskanavia mahdollisissa vesihuollon häiriötilanteissa

Mikäli sähkökatko tai muu syy aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun tai muuten vesihuoltoon, niistä tiedotetaan Marttilan kunnan kotisivuilla ajankohtaista-palstalla ja Marttilan kunnan facebook-sivulla. Lisäksi Marttilan vesihuoltolaitoksella on käytössä häiriötekstiviestipalvelu siihen ilmoittautuneille vedenkäyttäjille.

Estä tulviminen, legionellan kasvu ja vesimittarin jäätyminen kiinteistöllä

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien viemäreiden tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Mikäli kiinteistöllä on oma jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

Vaikka toimitettu kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistöillä pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Jos legionellabakteerien pitoisuus nousee vesijärjestelmässä terveydelle haitalliseksi, ne voivat aiheuttaa hengitysilman kautta altistuneelle ja sairastuneelle pahimmillaan vaikean keuhkokuumeen. Legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä voi torjua huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on säännöllisesti vähintään 55 °C koko vesijärjestelmässä.

Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Marttilan vesihuoltolaitos on varautunut sähkökatkoihin 2022 21.12.2022 08:33 121