Ilmoitustaululla- på anslagstavlan 14.2.-16.3.2020
ILMOITUS JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ KOSKIEN JÄTETAKSAA

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on kokouksissaan 21.11.2019 ja 5.12.2019 päättänyt Lounais-Suomen jätetaksasta 1.1.2020 alkaen.

Pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.turku.fi
pöytäkirjat  http://ah.turku.fi/lsjhlk/2019/welcome.htm 
jätetaksat  https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//jatetaksa_1.1.2020_lietemaksut_1.3.2020_alkaen.pdf

Valitusaika päättyy 16.3.2020


MEDDELANDE GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGSNÄMNDENS BESLUT OM AVFALLSTAXA

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har vid sitt möte den 21.11.2019 och 5.12.2019 godkänt avfallstaxan och avgifter fr.o.m. den 1.1.2020.

Mötesprotokollen och anvisningarna för besvär finns framlagda till påseende i 30 dagars tid fr.o.m. den 13.2.2020 i datanätet www.turku.fi/sv Besvärstiden går ut den 16.3.2020.