Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tiedotteet julkaistaan tarvittaessa etusivun Ajankohtaista-palstalla.

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vastata ja huolehtia vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta ja jäteveden poisjohtamisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Vesihuoltolaitos toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön, 1352/2015, hyvälle talousvedelle asettamat vaatimukset ja suositukset täyttävää talousvettä. Jätevedet on johdettu marraskuusta 2017 alkaen puhdistettavaksi Turun seudun puhdistamolle. Valvontaviranomaiset seuraavat ja tarkistavat veden laatua ja puhdistusprosessia jatkuvasti vesihuoltolaitoksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Linkki:
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 17.11.2015/1352

Veden laatu

Marttilan kunnan vesihuoltolaitos hankkii pääosin talousvetensä, joka on pohjavettä, Parravahan Vesi Oy:ltä ja jonkin verran Koski Tl vesilaitokselta.

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Verkostoon lähtevän veden kovuusaste (tutkittu 19.2.2020 Parravahan Vesi) 2,3 dH (0,41 mmol/l) eli vesi on erittäin pehmeää. Veden pH keskimäärin 7,6–7,8.

Marttilassa vedenlaatua tutkitaan vaihtelevasti muutamasta paikasta Marttilasta otettavien vesinäytteiden avulla. Näytteiden otosta huolehtii Ympäristöterveydenhuolto valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Uusimmat vesitutkimustulokset löytyvät tämän sivun viimeisenä osiona.

Yhteenveto talousveden riskienarvioinnista Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Riskiarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit, sekä selvitetty keinot ja määritetty tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi.  Riskienarvioinnissa on käytetty WSP-tietojärjestelmää.

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

  • Ylävesisäiliö, palopostit ja venttiilit
  • Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon ja desinfiointivalmius
  • Väliaikainen vedenjakelu
  • Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)
  • Pohjavesialueet ja suojelusuunnitelma

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Riskienarviointi on hyväksytty 19.2.2021.

Parravahan Vesi Oy (tukkuvesiyhtiö) on omalta osaltaan tehnyt riskinarvioinnin, jossa on arvioitu systemaattisesti riskejä.

Lisätietoja:

  • Marttilan vesihuoltolaitos Kirsi Halkola, puh. 044 744 9510
  • Terveystarkastaja Jenni Sarjovaara-Haapanen. puh. 050 410 1394

Linkit:
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Ympäristöterveyshuollon talousveden laadunvalvonta

Vesihuollon toiminta-alueet

Vesihuoltolain (119/2001) 7 §:n mukaan jokaiselle vesihuoltolaitokselle on määriteltävä toiminta-alue, josta laitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toiminta-alueeseen sisältyy määritellyt alueet vedenjakelulle ja viemäröinnille.

Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueita määritettäessä on myös huomioitava suurehkon asukasjoukon tarve sekä terveydelliset ja ympäristönsuojelulliset syyt (vesihuoltolaki 6 §).

Marttilan kunnan vesihuollosta vastaa Marttilan vesihuoltolaitos, jolle toiminta-alueet määritellään. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.4.2021 § 23. Toiminta-alueen muutos ja siihen liittyen yleisien toimitusehtojen ja liittymis- ja käyttösopimusehtojen muutoksien voimaantulo 7.9.2021. Tämä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden muutos on laadittu Marttilan kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä vuonna 2020.

Linkit:
Marttilan kunnan vesilaitoksen toiminta-alue selostus 7.9.2021
Marttilan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartta 7.9.2021
Vesihuoltolaki 9.2.2001/119

Haja-asutusalueiden viemäröinti

Ollilan alueella on mahdollista liittyä paineviemäröintiin toiminta-alueella jättämällä liittymishakemuksen. Prunkilan alueella (Härkätien molemmin puolin, pääosin Paimionjoen pohjoispuolella) liittyminen tulee mahdolliseksi 2021 alkaen, toiminta-alueen päivitys tulossa. Prunkilan alueen liittymien rakentamisurakan ensimmäinen vaihe on käynnistymässä, mukaan pääsee jättämällä liittymishakemuksen.

Liittyminen vesihuoltolaitokseen

Liittymisen kunnan vesi- ja/tai viemärijohtoon tullessa ajankohtaiseksi on liittymistä haluavan otettava yhteyttä tekniseen johtajaan Kirsi Halkolaan ja jätettävä vesihuoltolaitokselle liittymishakemus, hakemuksen voi toimittaa teknisen toimistoon tai sähköpostilla. Mikäli liittyminen katsotaan mahdolliseksi, laaditaan liittymissopimus, jossa määritellään liittymisehdot, mm. liittymispiste, liittymis- ja padotuskorkeus.

Liittyjän ja laitoksen välisissä suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtuuston hyväksymiä yleisiä määräyksiä. Talojohtoa voi ryhtyä rakentamaan, kun liittymissopimus on valmis ja laitos on määritellyt liittymispisteen korkeustietoineen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Marttilan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut. Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Marttilan kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä Kaarinassa vuonna 2008.

Linkit:
Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Vesihuollon kehittämissuunnitelma liite 1
Lyhenteet ja niiden selitykset liite 2
Vesihuollon suunnitelmakartta 101

Vesihuoltolaitoksen taksa, toimitusehdot ja laskutus

Vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja kulutuksesta on suoritettava kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaiset maksut. Viimeisin taksa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.11.2020 47 §.

Vesilaitos on laskuttanut vuodesta 2013 lähtien kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen on arviolaskutus 1.1.–30.4., toinen laskutus on lukemalaskutus elokuussa ja kolmas laskutus on arviolaskutus 31.1. taksan muutokseen asti. Laskutuksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä toimistosihteeri Pia Aaltoon.

Huom. Marttilan Vesihuoltolaitoksen tilinumero on muuttunut vuoden 2021 alussa, tarkistathan tilinumeron ennen maksamista.

Linkit:
Vesihuoltolaitoksen taksa 1.2.2021
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot
Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2019 alkaen
Jätevesiosuuskuntien/yhtymien taksa 1.8.2014

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.4.2021 § 23, samalla hyväksyttiin muutokset yleisiin toimitusehtoihin ja liittymis- ja käyttösopimusehtoihin. Toiminta-alueen muutos ja siihen liittyen yleisten toimitusehtojen ja liittymis- ja käyttösopimusehtojen muutokset on kuulutettu 5.8.- 6.9.2021 ja voimaantulo ollut 7.9.2021.

Linkit:
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 7.9.2021
Vesihuoltolaitoksen liittymis-ja käyttösopimusehdot 7.9.2021

Vesihuoltolaitoksen tekstiviestipalvelu

Suunnitelluista vedenjakelun keskeytyksistä tiedotetaan tekstiviestipalvelun kautta etukäteen. Tekstiviesti lähetetään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet numeronsa kuntaan ja joita vesikatko koskee. Vesikatkoksista ilmoitetaan myös kunnan kotisivuilla. Jos et ole saanut tekstiviestiä, voit ilmoittaa puhelinnumeron ja käyttöpaikan osoitteen teknisen toimen toimistosihteeri Pia Aallolle. Puhelinnumeroita on kerätty ja kerätään jatkossakin vesilukemailmoitusten yhteydessä.

Kaivoveden tutkiminen

Yksittäisten kotitalouksien käyttämien talousvesikaivojen veden laadun valvonta on kaivon käyttäjän vastuulla. Suositus kaivoveden laadun tutkimiseen on kolmen vuoden välein, vaikka tuntuvia maku- tai hajuhaittoja ei olisikaan. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy tekee kaivoveden laatuun liittyviä tutkimuksia.

Linkit:
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n yhteystiedot
Tietoa kaivoveden tutkimisesta
Kaivoveden analyysitulkki

Näytteenottopulloja ja ohjeet näytteenottoa varten:
Marttilan kunnan tekninen toimisto, Härkätie 773, 21490 Marttila

Vesitutkimustulokset

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Seloste 21-5562-1 liitteineen 8.9.2021 17:45 966 kt 16
pdf Seloste 21-3493-1 liitteineen 15.6.2021 12:49 666 kt 28
pdf Seloste 21-1100-1 liitteineen 26.2.2021 11:56 666 kt 50
pdf Seloste 20-8807-1 liitteineen 21.12.2020 10:21 666 kt 67
pdf Seloste 20-7578-1 liitteineen 19.11.2020 11:58 666 kt 58
pdf Seloste 20-5299-1 liitteineen 11.8.2020 11:25 670 kt 89
pdf Seloste 20-3210-1 liitteineen 1.6.2020 15:27 666 kt 87
pdf Seloste 20-1198-1 liitteineen 24.2.2020 15:35 666 kt 66
pdf Seloste 20-102-1 liitteineen 13.1.2020 10:43 669 kt 84
pdf Seloste 19-9454-1 liitteineen 17.12.2019 09:56 666 kt 94
pdf Seloste 19-8533-1 liitteineen 11.11.2019 12:39 666 kt 64
pdf Seloste 19-6415-1 liitteineen 19.8.2019 10:44 786 kt 72
pdf Seloste-19-3970-1-liitteineen 4.6.2019 11:58 666 kt 69
pdf Seloste-19-1364-1-liitteineen 25.2.2019 15:08 666 kt 70
pdf Seloste-19-261-1-liitteineen 14.1.2019 10:44 666 kt 84