Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tiedotteet julkaistaan tarvittaessa etusivun Ajankohtaista-palstalla.

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vastata ja huolehtia vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta ja jäteveden poisjohtamisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Vesihuoltolaitos toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön, 1352/2015, hyvälle talousvedelle asettamat vaatimukset ja suositukset täyttävää talousvettä. Jätevedet on johdettu marraskuusta 2017 alkaen puhdistettavaksi Turun seudun puhdistamolle. Valvontaviranomaiset seuraavat ja tarkistavat veden laatua ja puhdistusprosessia jatkuvasti vesihuoltolaitoksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Linkki:
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 17.11.2015/1352

Veden laatu

Marttilan kunnan vesihuoltolaitos hankkii pääosin talousvetensä, joka on pohjavettä, Parravahan Vesi Oy:ltä ja jonkin verran Koski Tl vesilaitokselta.

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Verkostoon lähtevän veden kovuusaste keskimäärin 2,4 dH eli vesi on erittäin pehmeää ja veden pH keskimäärin 7,1 (tutkittu 29.11.2021 Parravahan Vesi).

Marttilassa vedenlaatua tutkitaan muutamasta paikasta Marttilasta otettavien vesinäytteiden avulla. Näytteiden otosta huolehtii Ympäristöterveydenhuolto valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Uusimmat vesitutkimustulokset löytyvät tämän sivun viimeisenä osiona.

Yhteenveto talousveden riskienarvioinnista Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Riskiarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit, sekä selvitetty keinot ja määritetty tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi.  Riskienarvioinnissa on käytetty WSP-tietojärjestelmää.

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

  • Ylävesisäiliö, palopostit ja venttiilit
  • Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon ja desinfiointivalmius
  • Väliaikainen vedenjakelu
  • Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)
  • Pohjavesialueet ja suojelusuunnitelma

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Riskienarviointi on hyväksytty 19.2.2021.

Parravahan Vesi Oy (tukkuvesiyhtiö) on omalta osaltaan tehnyt riskinarvioinnin, jossa on arvioitu systemaattisesti riskejä.

Lisätietoja:

  • Marttilan vesihuoltolaitos Kirsi Halkola, puh. 044 744 9510
  • Terveystarkastaja Jenni Sarjovaara-Haapanen. puh. 050 410 1394

Linkit:
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Ympäristöterveyshuollon talousveden laadunvalvonta

Vesihuoltolaitoksen taksa, toimitusehdot ja laskutus

Vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja kulutuksesta on suoritettava kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaiset maksut. Viimeisin taksa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2022 § 54  ja tulee voimaan 1.1.2023. Viimeisimmässä päivityksessä korotettiin teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti perusmaksua, käyttömaksujen säilyessä ennallaan.

Perusmaksutaksa 1.1.2023 alkaen

Käyttömaksutaksa 1.1.2022 alkaen

Vesilaitos on laskuttanut vuodesta 2013 lähtien kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen on arviolaskutus 1.1.–30.4., toinen laskutus on lukemalaskutus elokuussa ja kolmas laskutus on arviolaskutus 31.1. taksan muutokseen asti. Laskutuksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä toimistosihteeri Pia Aaltoon.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot ja liittymis- ja käyttösopimusehdot on viimeksi päivitetty yhdessä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kanssa, voimaantulo 7.9.2021 alkaen.

Huom. Marttilan Vesihuoltolaitoksen tilinumero on muuttunut vuoden 2021 alussa, tarkistathan tilinumeron ennen maksamista.

Linkit:
Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2023 alkaen
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 7.9.2021
Vesihuoltolaitoksen liittymis-ja käyttösopimusehdot 7.9.2021
Jätevesiosuuskuntien/yhtymien taksa 1.8.2014

Vesihuoltolaitoksen tekstiviestipalvelu

Suunnitelluista vedenjakelun keskeytyksistä tiedotetaan tekstiviestipalvelun kautta etukäteen. Tekstiviesti lähetetään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet numeronsa kuntaan ja joita vesikatko koskee. Vesikatkoksista ilmoitetaan myös kunnan kotisivuilla. Jos et ole saanut tekstiviestiä, voit ilmoittaa puhelinnumeron ja käyttöpaikan osoitteen teknisen toimen toimistosihteeri Pia Aallolle. Puhelinnumeroita on kerätty ja kerätään jatkossakin vesilukemailmoitusten yhteydessä.

Vesihuollon toiminta-alueet

Vesihuoltolain (119/2001) 7 §:n mukaan jokaiselle vesihuoltolaitokselle on määriteltävä toiminta-alue, josta laitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toiminta-alueeseen sisältyy määritellyt alueet vedenjakelulle ja viemäröinnille.

Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueita määritettäessä on myös huomioitava suurehkon asukasjoukon tarve sekä terveydelliset ja ympäristönsuojelulliset syyt (vesihuoltolaki 6 §).

Marttilan kunnan vesihuollosta vastaa Marttilan vesihuoltolaitos, jolle toiminta-alueet määritellään. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.4.2021 § 23. Toiminta-alueen muutos ja siihen liittyen yleisien toimitusehtojen ja liittymis- ja käyttösopimusehtojen muutoksien voimaantulo 7.9.2021. Tämä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden muutos on laadittu Marttilan kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä vuonna 2020.

Linkit:
Marttilan kunnan vesilaitoksen toiminta-alue selostus 7.9.2021
Marttilan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartta 7.9.2021
Vesihuoltolaki 9.2.2001/119

Haja-asutusalueiden viemäröinti

Ollilan alueella on mahdollista liittyä paineviemäröintiin toiminta-alueella jättämällä liittymishakemuksen. Prunkilan alueella (Härkätien molemmin puolin, pääosin Paimionjoen pohjoispuolella) liittyminen tulee mahdolliseksi 2021 alkaen, toiminta-alueen päivitys tulossa. Prunkilan alueen liittymien rakentamisurakan ensimmäinen vaihe on käynnistymässä, mukaan pääsee jättämällä liittymishakemuksen.

Liittyminen vesihuoltolaitokseen

Liittymisen kunnan vesi- ja/tai viemärijohtoon tullessa ajankohtaiseksi on liittymistä haluavan jätettävä vesihuoltolaitokselle liittymishakemus, hakemuksen voi toimittaa teknisen toimistoon tai sähköpostilla. Mikäli liittyminen katsotaan mahdolliseksi, laaditaan liittymissopimus, jossa määritellään liittymisehdot, mm. liittymispiste, liittymis- ja padotuskorkeus.

Liittyjän ja laitoksen välisissä suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtuuston hyväksymiä yleisiä määräyksiä. Talojohtoa voi ryhtyä rakentamaan, kun liittymissopimus on valmis ja laitos on määritellyt liittymispisteen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Marttilan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut. Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Marttilan kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä Kaarinassa vuonna 2008.

Linkit:
Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Vesihuollon kehittämissuunnitelma liite 1
Lyhenteet ja niiden selitykset liite 2
Vesihuollon suunnitelmakartta 101

Kaivoveden tutkiminen

Yksittäisten kotitalouksien käyttämien talousvesikaivojen veden laadun valvonta on kaivon käyttäjän vastuulla. Suositus kaivoveden laadun tutkimiseen on kolmen vuoden välein, vaikka tuntuvia maku- tai hajuhaittoja ei olisikaan. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy tekee kaivoveden laatuun liittyviä tutkimuksia.

Linkit:
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n yhteystiedot
Tietoa kaivoveden tutkimisesta
Kaivoveden analyysitulkki

Näytteenottopulloja ja ohjeet näytteenottoa varten:
Marttilan kunnan tekninen toimisto, Härkätie 773, 21490 Marttila

Vesitutkimustulokset

Vesihuoltolaitoksen yhteystiedot:

Kuluttajavaihdokset, mittarilukemat ja liittymähakemukset:
Pia Aalto
toimistosihteeri
puh. 044 744 9515
s-posti pia.aalto@marttila.fi

Muut asiat:
Kirsi Halkola
tekninen johtaja
puh. 044 744 9510
s-posti kirsi.halkola@marttila.fi

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Seloste 24-1476-1 liitteineen 5.3.2024 15:38 24
pdf Seloste 24-243-1 liitteineen 15.1.2024 13:00 84
pdf Seloste 23-8080-1 liitteineen 7.11.2023 13:57 147
pdf Seloste 23-6128-1 liitteineen 24.8.2023 10:02 128
pdf Seloste 23-1281-1 liitteineen 7.3.2023 13:27 107
pdf Seloste 23-174-1 liitteineen 16.1.2023 15:35 109
pdf Seloste 23-173-1 liitteineen 16.1.2023 15:35 96
pdf Seloste 22-9270-1 liitteineen 20.12.2022 10:36 102
pdf Seloste 22-8169-1 liitteineen 8.11.2022 10:43 109
pdf Seloste 22-8168-1 liitteineen 8.11.2022 10:43 105
pdf Seloste 22-6039-1 liitteineen 17.8.2022 10:26 130
pdf Seloste 22-3651-1 liitteineen 6.6.2022 10:47 131
pdf Seloste 22-1251-1 liitteineen 28.2.2022 15:40 153
pdf Seloste 22-308-1 liitteineen 17.1.2022 13:34 144