Suunnittelijat ja työnjohtajat

Pääsuunnittelija

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden (pääsuunnittelija). Rakennus- ja erityissuunnitelmien laatijalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus (MRL 123§ 1-2mom). Suositellaan, että suunnitelmiin liittyvät yhteydenotot rakennusvalvontaan hoitaa pääsuunnittelija.

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja on paras hankkia jo rakentamishankkeen alkuvaiheessa. Hän vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein (MRL 122 §). Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja työt tehdään niiden ja myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan sekä osallistua katselmuksiin. Omakotitalon vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään talonrakennusmestarin koulutus ja kokemusta työnjohtotehtävistä.

Kvv- ja iv-työnjohtaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyössä (kvv-työssä) sekä kiinteistön ilmanvaihtotyössä (iv-työssä) tulee myös olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä pätevä henkilö.

Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan erillisellä lomakkeella, jossa tulee olla työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Vastaaville työnjohtajille postitetaan päätös sekä hankkeen seurantakortti.