Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) nojalla käsitellään ja ratkaistaan neljä erilaista lupaa ja yksi ilmoitus toimenpiteestä riippuen. Rakennusvalvonnan suorittamista lupavalmisteluista, katselmuksista, tarkastuksista, neuvonnasta sekä niihin liittyvistä yleiskuluista peritään kunnanvaltuuston vahvistaman taksan mukainen rakennusvalvontamaksu.

Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi rakentamiseen liittyviä määräyksiä annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa sekä kuntien rakennusjärjestyksissä.

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen.

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.

Rakennuslupa tarvitaan seuraaviin rakennuksiin

– uudisrakennus
– laajennus
– uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
– sauna (myös siirrettävä)

Marttilan kunnan rakennusjärjestys 1.6.2015 alkaen
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Suomen rakentamismääräyskokoelma

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu tämän lain mukaiseen katusuunnitelmaan tai yleisistä teistä annetun lain (243/1954) mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Edellä 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään tarkemmin asetuksella.

– asuntovaunun tms. pitkäaikainen sijoittaminen
– asuntovaunualue (yli 5 vaunua tai autoa)
– masto, piippu, suurehko antenni tai valaisinpylväs; yli 10 m
– talousrakennus; lämpöeristämätön ja tulisijaton varastorakennus, enintään 30 m²

Toimenpideilmoitus

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

– talousrakennus; lämpöeristämätön ja tulisijaton varastorakennus, enintään 15 m²
– rakennuksen julkisivullinen muuttaminen
– kiinteä aita (korkeus 1,2 – 1,8 m), laituri, muistomerkki
– varastointisäiliö (asemakaava-alue, yli 2 m³ / muut alueet, yli 10 m³)
– tilapäinen kioski
– markiisi, mainoslaitteen tai ilmoituksen pitkäaikainen asettaminen
– suurehko varastointialue, pysäköintialue
– urheilupaikka, kokoontumispaikka, esiintymislava, yleisöteltta, katsomo, käymälä

Rakennuksen purkaminen

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

– purkamiseen tarvitaan lupa kaava-alueilla
– purkamisilmoitus riittää talous- ja muista vähäisistä rakennuksista
– purkaminen voidaan käsitellä rakennusluvassa
– purkamislupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen
– arvokohteen purkamisaikomus on saatettava tiedoksi (14 vrk) ympäristökeskukseen

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;
2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

– oleelliset maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot
– maisematyölupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen