Lupahakemuksen käsittely

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (MRL 119 §).

Hakijana voi olla ainoastaan rakennuspaikan haltija tai omistaja. Hallintaoikeuden selvityksenä tulevat mm. kysymykseen todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta, jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta tai vuokra-sopimuksesta. Mikäli hakemuksen perusteeksi on saatu alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätös, on tätä koskeva päätös liitettävä asiakirjoihin alkuperäisenä lainvoimaisuustodistuksella varustettuna. Lainvoimaisuustodistuksen antaa hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus.

Tavallisesti omakotitalon rakennusluvan hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  • lupahakemus
  • kiinteistön hallintaoikeuden selvitys (esim. lainhuutotodistus, kaupparekisteriote)
  • selvitys naapureille tiedottamisesta
  • karttaote / asemakaavakarttaote
  • tontin rakennettavuusselvitys (pohjatutkimus ym)
  • rakennushankeilmoitus (RH1-lomake), ellei sisälly lupahakemuslomakkeeseen
  • suunnitelmat kahtena sarjana (asema, pohjat, julkisivut, leikkaukset, hormi)
  • naapurien kuuleminen ja työmaataulu

Rakentamista koskevan hankkeen vireille tulosta on ilmoitettava naapurikiinteistöjen omistajille / haltijoille. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä.

Rakennustarkastaja päättää ja ratkaisee rakennusluvat asuin- ja maatilarakennuksille, toimenpideluvat, ilmoituksenvaraiset toimenpiteet, vastaavat työnjohtajat, ym.

Tekninen lautakunta päättää ja ratkaisee rakennusluvat rivi- ja kerrostaloille, rakennusluvat liike- ja teollisuusrakennuksille, poikkeusluvat, suunnittelutarvepäätökset ym.

Lupien käsittelyaika vaihtelee riippuen päätösviranomaisesta.

Suosittelemme, että pääsuunnittelija toimittaa lupahakemuksen rakennusvalvontatoimistoon.

* * * * * * * * * *

Lupapiste

Lupapisteen kautta voit hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin verkossa.

Lupapiste.fi -sivusto