Katselmukset

Aloituskokous
Ennen rakennushankkeen käynnistymistä on rakennuspaikalla pidettävä aloituskokous. Rakennuttajan tulee sopia aloituskokouksen ajankohdasta rakennustarkastajan kanssa ja kutsua kokous koolle. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennuttaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja rakennustarkastaja. Kopio aloituskokouspöytäkirjasta tulee toimittaa rakennustarkastajalle.

Aloittamisilmoitus
Rakennushankkeen / toimenpiteen aloittamisesta tulee aina ilmoittaa rakennusvalvontaan. Hanke katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään perustuksen paalutus-, betonointi- tai asennustöihin.

Sijainnin merkitseminen
Vastaava työnjohtaja / pääsuunnittelija merkitsevät rakennuspaikalle ehdotuksen suunnitellun rakennuksen kulmapisteiksi ja lattiatasojen korkeusasemiksi. Ehdotetun sijainnin hyväksynnän suorittaa rakennustarkastaja. Suositellaan, että sijaintiehdotus käsiteltäisiin samanaikaisesti aloituskokouksen kanssa.

Pohjakatselmus
katselmus tilataan rakennustarkastajalta kun perustusten kaivaminen tai louhiminen on suoritettu, ennen kuin paalutus tai muu perustusten vahvistaminen on aloitettu.

Sijaintikatselmus
Katselmus tilataan rakennustarkastajalta kun perustusten laudoitus- ja raudoitustyö / muuraustyö on suoritettu.

Perustuskatselmus
Vastaava työnjohtaja suorittaa katselmuksen, kun perustus on tehty ja salaojat asennettu, ennen niiden peittämistä. Tarkastuksesta tehdään merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan tai lupa-asiakirjoihin.

Hormikatselmus
Katselmus tilataan palotarkastajalta kun savu- ja ilmahormit / tulisijat ovat tehty ja vielä rappaamatta / peittämättä.

Rakennekatselmus
Katselmus tilataan rakennustarkastajalta, kun kantavat rakenteet on tehty; ennen niiden peittämistä.

Vesijohtojen painekoe
Vesilaitteistolle on ennen sen käyttöön ottamista suoritettava painekoe. Koepaine norm. 1000 kPa / 10 min. Painekokeesta laadittu pöytäkirjakopio tulee toimittaa rakennusvalvontaan.

Öljylämmityslaitteiston katselmus
Öljylämmityslaitteiston siihen liittyvine öljysäiliöineen saa asentaa ko. valtuudet omaava asennusliike tai asentaja. Laitteiden asennustyöstä laadittava vakuustodistus on toimitettava palotarkastajalle, joka suorittaa järjestelmän käyttöönottotarkastuksen.

Sähkötarkastus
Sähköurakoitsijan vakuustodistus tai sähkötarkastuspöytäkirja tulee toimittaa rakennustarkastajalle ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta.

IV-säätö ja mittaus sekä IV-tiiveyskoe
Koneelliset ilmanvaihtolaitteistot on perussäädettävä suunnitelmien mukaisiksi ja mitattava ennen rakennuksen käyttöön ottoa. Ilmanvaihtomittauspöytäkirja tulee toimittaa palotarkastajalle. Hormien tiiveyskoe suoritetaan erikseen palotarkastajan osoittamalta alueelta, mikäli kanavistoa ei kokonaisuudessaan tarkasteta. Koepaine tulee olla vähintään 200 Pa 2-lk hormeissa ja 1000 Pa 1-lk hormeissa. Tiiveyskokeesta tehtävä pöytäkirja tulee toimittaa palotarkastajalle.

Käyttöönottokatselmus
Katselmus tilataan rakennustarkastajalta ennen rakennuksen tai sen osan käyttöön ottamista. Mikäli lupaehdoissa on määrätty, tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen olla riittävässä laajuudessaan valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle.

Kokoontumistilan hyväksyminen
Työ tulee tilata rakennustarkastajalta ennen tilan käyttöönottoa yleisötilana.

Väestönsuojan tarkastus
Väestönsuojan tiiveyskoe tilataan palotarkastajalta tai sen voi suorittaa alan asiantuntijaliike. Väestönsuojan käyttöönottokatselmus tilataan palotarkastajalta ja se on suoritettava ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Loppukatselmus
Katselmus tilataan rakennustarkastajalta kun rakennus ja sen piha-alue ovat täysin valmiit. Mikäli lupaehdoissa määrätty kopio tarkastusasiakirjasta toimitettava rakennustarkastajalle arkistoitavaksi lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Katselmuksia on pyydettävä rakennustyön edistymisen mukaan siten kuin rakennusluvassa tarkemmin määrätään.

Suosittelemme, että katselmukset tilataan vastaavan työnjohtajan toimesta.