Keskustan asemakaava

Marttilan keskustan rakennuskaava on vahvistettu 4.9.1974. Sen jälkeen siihen on vahvistettu useita muutoksia ja laajennuksia.

Asemakaavayhdistelmää pääset tarkastelemaan tästä:
Asemakaavayhdistelmä

Voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2015.

Myllyrannan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos
Tavoitteena on ollut uuden, viihtyisän ja keskeisellä paikalla sijaitsevan pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Lisäksi Ihmistenojan varsi on osoitettu kaavassa retkeily- ja lähivirkistysalueeksi. Seurakunnan omistama Martinmajan alue on osoitettu yleisten rakennusten alueeksi, jolla mahdollistetaan pieni lisärakentaminen ja toiminnan lisääminen. Alue täydentää Myllyvainion asemakaava-aluetta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.4.2020 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka on saavuttanut lainvoiman 5.6.2020.

Myllyrannan kaavakartta
Myllyrannan kaavaselostus
Myllyrannan havainnekartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Asemakaavan seurantalomake
Liite 3 Myllyrannan kaava-alue_hyv
Liite 5 Myllyranta Maisemaselvitys
Liite 6 Myllyranta Yleiskaavallinen selvitys
Liite 7 Myllyranta Luontoselvitys
Liite 8 Lausunnot ja kaavoittajan vastineet LUO
Liite 9 Lausunnot ja kaavoittajan vastineet EHD
Liite 10_Tervaskannonmäen Luontoselvitys
Liite 11_Myllyvainio Luontoselvitys

Myllyvainion alueen asemakaava ja Tervaskannonmäen alueen asemakaavan muutos
Tavoitteena on ollut uuden, viihtyisän ja keskeisellä paikalla sijaitsevan pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Lisäksi tavoitteena on ollut osoittaa Ihmistenojan varsi aktiiviseksi lähivirkistysalueeksi. Asemakaavalla muodostuivat korttelit 443-446, lähivirkistysaluetta ja katualuetta. Tervaskannonmäen asemakaavan muutoksella osoitettiin olevalle lähivirkistysalueelle ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka on saavuttanut lainvoiman 31.7.2018.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekartta

Keskustan asemakaavan muutos taajaman eteläosan alueella
Tavoitteena on ollut Marttilan keskustaajaman Härkätien eteläpuolella olevan Marttilan kirjaston ja Ali-Marttilan pihapiirin välisen alueen vuodelta 1974 olevan asemakaavan ajantasaistaminen. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.10.2015 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka on saavuttanut lainvoiman 9.12.2015.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekartta

Asemakaavan muutos kirkon ja pappilan alueella
Tavoitteena on ollut Marttilan kirkon, hautausmaan ja vanhan pappilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöökokonaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2015 hyväksynyt 30.4.2015 päivätyn kaavaehdotuksen.

Asemakaavan muutoksen selostus
Kaavakartta
Havainnekuva

Myllypellontien alueen asemakaavan muutos
Tavoitteena on ollut mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Myllypellontien varteen Härkätien ja Kiertotien väliselle alueelle Myllypellontien länsipuolelle. Marttilan kunnanvaltuusto on 5.9.2013 hyväksynyt Myllypellontien alueen asemakaavan muutoksen, joka on saavuttanut lainvoiman 15.10.2013.

Myllypellontien alueen asemakaavan muutoksen selostus
Keskustan asemakaavan muutos ”Myllypellontien alue” (kartta)

Tervaskannonmäen asemakaava ja asemakaavan muutos
Hankkeen tavoitteena on ollut saada uusia omakotitalojen ja muiden pientalojen rakennuspaikkoja monipuolistamaan kunnan tonttitarjontaa. Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2013 hyväksynyt Tervaskannonmäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaava on tullut voimaan 3.7.2013.

Tervaskannonmäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus
Tervaskannonmäen asemakaava ja asemakaavan muutos (kartta)

Korttelin 6 asemakaavan muutos
Korttelin 6 asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaavamuutoksella kortteliin 6 kahden uuden rivitalon rakentaminen kiinteistössä, joka on siirtynyt Marttilan kunnan omistukseen. Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 § 92 hyväksynyt korttelin 6 asemakaavan muutoksen.

Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus
Korttelin 6 asemakaavan muutos (kartta)

Tiipilän teollisuusalueen asemakaava
Asemakaavoitettava Tiipilän teollisuusalue sijaitsee valtatie 10:n eteläpuolella, Marttilantien ja Salontien välissä. Pinta-alaltaan alue on noin 37,7 hehtaaria.

Osaksi jo rakentunut alue järjestellään asemakaavalla teollisuus- ja muun yritystoiminnan kortteleiksi. Tavoitteena on samalla kytkeä alue suunnitellusti Marttilan keskustan kunnallistekniikkaan.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2009 hyväksynyt asemakaavan ja päätös on tullut lainvoimaiseksi 22.7.2009.

Tiipilän teollisuusalueen asemakaavan selostus
Tiipilän teollisuusalueen asemakaava (kartta)

Korttelin 108 asemakaavan muutos
Korttelin 108 asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa päiväkodin sijoittuminen alueelle. Marttilan uuden koulun valmistuttua aluetta ei enää tarvita opetustoiminnan reservinä.

Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 1.7.2008 / § 29 hyväksynyt korttelin 108 asemakaavan muutoksen.

Korttelin 108 asemakaavan muutoksen selostus
Korttelin 108 asemakaavan muutos (kartta)

Marttilantien asemakaavan muutos
Marttilan keskustaan Marttilantien varteen on laadittu asemakaavan muutos, joka sisältää Metsä-Marttilantien ja Kuokanpolun välissä olevan Marttilantien osuuden ja sen eteläpuolisia kortteleita. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ollut kevyen liikenteen väylän sijoittaminen Marttilantien eteläpuolelle välillä Kuokan talo – Metsä-Marttilantien risteys.

Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2006 hyväksynyt Marttilantien alueen asemakaavan muutoksen. Päätös on saanut lainvoiman.

Marttilantien asemakaavan muutoksen selostus
Marttilantien asemakaavan muutos (kartta)

Metsärinteen puiston asemakaavan muutos Marttilan keskustan alueella
Esityksen kaavamuutoksesta on tehnyt Asunto Oy Marttilan Metsäniitty. Tavoitteena on ollut mahdollistaa ajoyhteys puiston kautta tontin 7/1 koillissivulle rakennettavalle autokatokselle.

Marttilan kunnanvaltuusto on 13.6.2006 hyväksynyt Metsärinteen puiston alueen asemakaavan muutoksen, joka koskee korttelien 7 ja 11 rajaamaa puistoaluetta (kaavatunnus 480-13062006). Asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman 18.7.2006.

Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus
Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos (kartta)

Lammion alueen asemakaava ja asemakaavan muutos
Hankkeen tavoitteena on ollut saada uusia omakotitalojen ja muiden pientalojen rakennuspaikkoja monipuolistamaan kunnan tonttitarjontaa. Lisäksi saataneen syntymään muutama pienyritystoimintaan soveltuva rakennuspaikka. Kaavoituksen kohteena oleva alue on pääosin kunnan omistuksessa.

Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.4.2006 hyväksynyt Lammion alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, jolla muodostuvat korttelit 156, 157, 158, osa korttelia 101 sekä katu- ja virkistysaluetta. Päätös on saanut lainvoiman.

Lammion alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus
Lammion alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (kartta)

Entisen kansakoulun (yläkoulun) alueen asemakaavan muutos
Entinen koulualue ei ole enää asemakaavan mukaisessa opetuskäytössä. Tavoitteena on ollut muuttaa alueen käyttötarkoitukset vastaamaan tämänhetkistä tilannetta ja samalla edistää alueen rakentumista.

Marttilan kunnanvaltuusto on 15.11.2005 hyväksynyt Entisen kansakoulun (Yläkoulun) alueen asemakaavan muutoksen, joka koskee korttelia 134 sekä siihen liittyviä katu-, tie- ja virkistysalueita (kaavatunnus 480-15112005a). Päätös on saavuttanut lainvoiman 20.12.2005 ja kaava (480-15112005a) tulee voimaan 28.12.2005.

Entisen kansakoulun (yläkoulun) alue, asemakaavan muutoksen selostus
Entisen kansakoulun (yläkoulun) alueen asemakaavan muutos (kartta)

Haaparannan alueen asemakaavan muutos
Asemakaavan muutoksella on tarkistettu 25.1.1994 vahvistetun asemakaavan muutoksen alueen korttelien 201, 202 ja 203 asuin- ja liiketonttien katurajoja ja Haaparannantien liittymän linjausta Härkätielle.

Marttilan kunnanvaltuusto on 15.11.2005 hyväksynyt Haaparannan alueen rakennuskaavan muutoksen. Päätös on saavuttanut lainvoiman 20.12.2005 ja kaava (480-15112005b) tulee voimaan 28.12.2005.

Haaparanta, kaavaselostus (14.6.2005)
liite 1 Kartta (uusi kaava)
liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osayleiskaava

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Marttilan keskustan osayleiskaavan 27.9.1994. Osayleiskaava on laadittu yleispiirteiseksi ja  asumisen ja teollisuuden kasvualueille on laadittu kaavarunkotasoiset suunnitelmat, jotka riittävän yksityiskohtaisina voivat ohjata vaiheittain etenevää asemakaavoitusta.

Varsinais-Suomen maakuntakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä suunnittelutasojen roolit selkiytyivät. Varsinaiseen kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntataso ja kuntataso. Seudullista kaavamuotoa – entistä seutukaavaa – kutsutaan nykyisin maakuntakaavaksi. Kuntatasolla maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen tapahtuu edelleen yleiskaavan avulla.

Lisätietoja maakuntakaavasta Varsinais-Suomen liiton sivuilta

Loimaan seudun maakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti 20.3.2013 maakuntavaltuuston 10.12.2010 hyväksymät Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat. Vahvistuspäätökset ovat linjassa Varsinais-Suomen aiempien maakuntakaavojen vahvistuspäätösten kanssa. Kaavat muodostavat yhdessä Turun kaupunkiseudun (vahvistuspäätös 23.8.2004), Salon seudun (12.11.2008) maakuntakaavojen ja Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaavan (4.12.2012) kanssa Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan.

Lisätietoja Varsinais-Suomen liiton sivuilta