Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on laajentaa kuntalaisten tiedonsaantia ja osallistumis-mahdollisuuksia kaavoituksen kaikilla tasoilla. Kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. MRL 63 §:n mukainen ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta voidaan tehdä kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

Valtioneuvoston vuonna 2000 hyväksymistä alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevista valtakunnallisista tavoitteista keskeisimpiä ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Lounais-Suomessa erityistä merkitystä saavat kulttuuri- ja luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnon-varoja koskevat tavoitteet, sillä alueella on huomattavia historiaan ja luontoon liittyviä arvoja. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat kaavasuunnittelua yleisesti, sillä asetetut tavoitteet pitää huomioida kaavoituksessa, ja niiden toteutumista tulee edistää.

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana oli ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Näiden mukaisesti alueidenkäytön suunnittelulla tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.

Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinoelämän ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutuksen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

Lisätietoa löytyy myös osoitteesta www.ymparisto.fi > Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)

Valtakunnallisesti merkittävien Rakennettujen kulttuuriympäristöjen valtakunnalliseen inventointiluetteloon valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Marttilan kunnan osalta inventointiluettelossa on mukana Huovintie ja Hämeen Härkätie, johon sisältyvät myös Marttilan kirkko ja Marttilan pappila ympäristöineen.

Lisätietoa löytyy myös osoitteesta www.rky.fi.

Maakuntakaava

ote_maakuntakaava

Ote maakuntakaavasta Marttilan keskustan kohdalla

Maakuntakaavalla ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai useamman kuin yhden kunnan kannalta merkittäviä asioita. Kaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet, sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan laatimisesta huolehtii Varsinais-Suomen liitto.

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston 13.12.2010 hyväksymä Loimaan seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 20.3.2013.

Maakuntakaava löytyy myös osoitteesta www.lounaispaikka.fi

Lisätietoja löytyy myös osoitteesta www.varsinais-suomi.fi

Tuulivoimavaihemaakuntakaava

tuulivoimavaihemaakuntakaava

Ote Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavasta Tuulivoima-aluevaraukset Marttilan kunnan alueella: tv 301 Santinkulma tv 302 Verhonkulma

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt tuulivoimavaihemaakuntakaavan 10.6.2013. Kaava on ympäristöministeriössä vahvistettu 9.9.2014.

Marttilan kunnan kohdalle on tuulivoimavaihemaakuntakaavassa osoitettu aluevaraus Verhonkulman alueella Marttilan ja Kosken TL kunnan raja-alueella. Tuulivoimavaihemaakuntakaavassa Santinkulman aluevaraus (pääosin Pöytyän puolella) ulottuu pieneltä osin myös Marttilan puolelle.

Marttilan kunnassa on käynnissä 18.9.2013 aloitettu tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen Verhonkulman alueelle (Maakuntakaavan kohde tv 302). Hyväksytty 26.4.2016 – valitettu.

Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta auttaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Vastuuhenkilönä toimii johtava asiantuntija Kirsi Kärpijoki.

Tuulivoimaneuvontaa saa puhelimitse numerosta 0295 023 044 ja sähköpostitse osoitteesta tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi.

Lisätietoja löytyy verkkosivulta www.ymparisto.fi/tuulivoimaneuvonta.

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

vaihemaakuntakaavaluonnos

Ote vaihemaakuntakaavaluonnoksesta Marttilan kohdalla

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2013 käynnistää Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen. Kaava tullaan laatimaan taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään

A keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Turun kaupunkiseudulla rakennemallityöhön tukeutuen,

B vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä

C liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liikennejärjestelmätyön perusteella.

Vaihemaakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä 3.6. – 10.7.2015. Vaihemaakuntakaavaehdotus on tarkoitus saada nähtäville alkuvuodesta 2017. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan vielä saman vuoden aikana.

Lisätietoja löytyy myös osoitteesta www.varsinais-suomi.fi

Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen laajoina kokonaisuuksina sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava). Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

LAADITUT YLEISKAAVAT JA OSAYLEISKAAVAT:

– Marttilan kunnan keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.9.1994. Vanhan Rakennuslain aikana laadittu yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Kunnan aiempi osayleiskaava oli vuodelta 1980.

KÄYNNISSÄ OLEVAT OSAYLEISKAAVAT:

– Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaava

Verhonkulman oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan (samanaikaisesti Marttilan ja Kosken Tl kunnan alueella) laatiminen on aloitettu syyskuussa 2013. Konsulttina on toiminut FCG.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 13.11.3013 – 16.12.2013. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu oli 26.11.2013.
Yhteinen yleisötilaisuus oli 26.2.2014 Kosken Osuuspankin auditoriossa.
Tuulivoimaosayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 22.1.2014 – 11.3.2014.
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu oli 9.4.2014.
Esittely- ja keskustelutilaisuus valtuutetuille pidettiin 9.6.2014.
Tuulivoimaosayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 8.12.2014 – 30.1.2015
Kosken Tl kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2014 (47 §), että Verhonkulman tuulivoimapuiston oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadintaa ei jatketa Kosken Tl kunnan osalla.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavan 8.4.2015.
Kaavasta valitettiin ja Turun hallinto-oikeus on kumonnut kaavan.
Kunnanvaltuusto on 20.10.2015 hyväksynyt, että Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavan valmistelua jatketaan.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavan uudelleen 26.4.2016. Kaavasta on tehty 2 valitusta, jotka ovat hallinto-oikeudessa käsiteltävänä.

AJANTASAISTAMISTA EDELLYTTÄVÄT UUDET YLEISKAAVAT:

– Marttilan kunnan koko alueen käsittävän strategisen yleiskaavan laatiminen tulee ajankohtaiseksi lähivuosina. Kunnan koko alueelle voitaisiin ensin laatia strategiatyön yhteydessä ns. maankäytön kehityskuva lähivuosina.

AJANTASAISTAMISTA EDELLYTTÄVÄT UUDET OSAYLEISKAAVAT:

– Marttilan keskustaajaman osayleiskaavan laatiminen aloitetaan lähitulevaisuudessa maankäytön kehityskuvien laatimisella.

– Ollilan osayleiskaavan (kyläsuunnitelman) laatimisen tarpeellisuuden selvittäminen.

– Muiden Marttilan kylien osayleiskaavan (kyläsuunnitelman) laatimisen tarpeellisuuden selvittäminen.

tuulivoimaosayleiskaava_suunnittelualue

Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavan ohjeellinen suunnittelualue Marttilan ja Kosken Tl rajalla

 

verhonkulman-tuulivoimaosayleiskaavan-ehdotus

Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavan ehdotus Marttilassa

Asemakaava

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti toimintojen sijoittumista sekä rakennusten ja lähi-ympäristön toteuttamista. Asemakaavassa määritellään kunkin alueen käyttötarkoitus, rakennus-tehokkuus, kulkuyhteydet ym. alueen rakentamisen kannalta merkittävät seikat. Asemakaavaa on laadittava kunnan kehityksen tai maankäytön ohjaustarpeen edellyttämässä tahdissa. Mahdollinen ranta-asemakaava tehdään yleensä maanomistajan toimesta.

Marttilan kunnassa asemakaavoitettu alue sisältää keskustaajaman ja Tiipilän teollisuusalueen. Asemakaavoitetun alueen laajentamisen tarve on vähitellen voimistunut lisääntyneen maankäytön ohjaustarpeen ja tonttimaan kysynnän vuoksi. Lähivuosien aikana ovat ajankohtaisia myös nykyisten asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnit ja toteutumattomien asemakaavojen muutostyöt. Käyttöönotettu uusi asemakaavan pohjakartta mahdollistaa asemakaavoitetun alueen laajentamisen, sekä helpottaa muutosten laadintaa. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ei tule vireille uusia asemakaavoja tai niiden muutoksia.

MERKITTÄVIMMÄT ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET:

– Marttilan keskustan rakennuskaava, vahvistettu 4.9.1974.

– muutoksia ja laajennuksia: 15.1.1976, 12.4.1977, 25.5.1982, 2.4.1984, 13.5.1987, 29.5.1987, 3.1.1990, 20.3.1991, 25.9.1991, 20.1.1994, 25.1.1994, 15.11.2005, 11.4.2006, 13.6.2006, 19.12.2006, 1.7.2008, 14.12.2009

HILJATTAIN VALMISTUNEET ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET:

– Tiipilän teollisuusalueen asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 16.6.2009. (Karttaliitteessä kohde 1)

– Tervaskannonmäen asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 27.5.2013. (Karttaliitteessä kohde 2)

– Keskustan asemakaavan muutos / Myllypellontien alue hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 5.9.2013. (Karttaliitteessä kohde 3)

– Keskustan asemakaavan muutos / Kirkon ja pappilan alue hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 16.6.2015. (Karttaliitteessä kohde 4)

– Keskustan asemakaavan muutos /Taajaman eteläosa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 20.10.2015.(Karttaliitteessä kohde 5).

VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAHANKKEET:

– Marttilan ja Yli-Marttilan tilojen asemakaavalla pyritään turvaamaan keskustaajaman etelä-laidalla, Härkätien molemmin puolin sijaitsevien vanhojen tilakeskusten kulttuuri-historiallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyminen. Kaavaprosessi on pysäytetty toistaiseksi. (Karttaliitteessä kohde A)

TAVOITTEENA OLEVAT ASEMAKAAVAHANKKEET:

– Keskustaajaman asemakaavan ajantasaistaminen muilta osin on vaiheittain alkamassa mm. rakennussuojeluasioiden huomioimisen takia (Karttaliitteessä kohde E).

– Uuden asuntoalueen kaavoitus harkitaan käynnistettäväksi Keskustaajaman pohjoisosaan Marttilantien molemmin puolin seuraavien viiden vuoden aikana

Kaiholammin alueen asemakaava vuonna 2017-2019 (Karttaliitteessä kohde B)

Varkaanmäet alueen asemakaava vuonna 2018-2020 (Karttaliitteessä kohde C)

– Yrittäjäntien ympäristön työpaikka-alueen asemakaavan laatiminen lähitulevaisuudessa. (Karttaliitteessä kohde D)

ASEMAKAAVOJEN AJANMUKAISUUDEN ARVIOINTI

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. (MRL 51§).

Kunnan tulee seurata asemakaavojensa ajanmukaisuutta, ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin niiden uudistamiseksi esimerkiksi kaavojen toteutumattomuuden vuoksi. Tarve asemakaavan ajanmukaisuuden erityiseen arviointiin saattaa nousta esiin rakennuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä, jos asemakaava on ollut voimassa yli 13 vuotta (MRL 60§).

Marttilan kuntaan laaditut asemakaavat ovat suurimmaksi osaksi yli 10 vuotta vanhoja. Asemakaavojen iäkkyydestä tai pitkästä rakentumisajasta huolimatta ne ovat yleisesti ottaen edelleen toteuttamiskelpoisia. Mikäli asemakaava todetaan vanhentuneeksi kunnanhallituksen päätöksellä, alue joutuu rakennuskieltoon (MRL 61§).

Kaavojen ajanmukaisuuden arviointi ja päivittäminen jatkuu vuoden 2017 aikana.

MARTTILAN KUNNAN ASEMAKAAVAYHDISTELMÄ

Digitaalisen asemakaavayhdistelmän päivitys on valmistunut vuoden 2012 aikana. Vuoden 2012 aikana kunta on solminut sopimuksen asemakaavayhdistelmän ajanmukaisena pitämisestä. Asemakaavayhdistelmä on nähtävillä kunnan nettisivuilla.

keskustan-asemakaavayhdistelma

Keskustan asemakaavayhdistelmä

Tiipilän alueen asemakaava

ALUEARKKITEHTITOIMINTA

Marttila on mukana Marttilan isännöimässä aluearkkitehtitoiminnassa yhdessä Kosken Tl ja Oripään kanssa. Aluearkkitehdin toimipaikka on Marttilan kunnanvirastossa. Aluearkkitehti hoitaa maankäyttöön, kaavoitukseen ja rakennussuunnittelun neuvontaan kuuluvia asioita.

KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ MARTTILAN KUNNASSA

Kaavoitusaloitteen voi tehdä mm. kunta, yhdistys, maanomistaja ja asukas. Jokaisen asema-kaavahankkeen alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on määritelty osalliset, osallistumismenettely, selvitettävät kaavan vaikutukset ja tavoitteet. Asemakaavan laadintaan voi vaikuttaa useassa vaiheessa, kuten jättämällä mielipiteen luonnoksesta tai muistutuksen ehdotuksesta näiden ollessa julkisesti nähtävillä. Kaavoitustyön etenemisestä tiedotetaan kunnallisten ilmoitusten tapaan, lisäksi kuitenkin vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

Marttilan kunnassa kaavojen vireille tulosta ilmoitetaan etenemisestä tiedotetaan kunnallisten ilmoitusten tapaan, lisäksi vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä (Auranmaan Viikkolehti).

Marttilan kunnassa kaavoitustyön etenemisestä tiedotetaan kunnallisten ilmoitusten tapaan, lisäksi vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä (Auranmaan Viikkolehti). Maanomistajiin ja naapureihin ollaan yhteydessä ja tarvittaessa järjestetään yleisiä kuulemistilaisuuksia.

Marttilan kunnassa kaavoitukseen liittyvät päätökset tehdään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Asemakaavat ja yleiskaavat hyväksyy kunnanvaltuusto.

Rakentaminen

SUUNNITTELUTARVEALUEET

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen (MRL 16 §).

Marttilan kunnassa ei ole lakisääteisesti määräytyvien alueiden lisäksi muita suunnittelutarvealueita.

RAKENNUSJÄRJESTYS

Rakennusjärjestyksessä annetaan koko kuntaa tai kunnan osa-aluetta koskevia määräyksiä, ja se ohjaa erityisesti asemakaavoittamattomalla alueella tapahtuvaa rakentamista. Kuntakohtaisella, paikalliset olosuhteet huomioon ottavalla rakennusjärjestyksellä voidaan edistää hyvää rakentamistapaa ja kaavoituksen toteuttamista. Määräykset voivat koskea mm. rakennustöiden luvanvaraisuutta, rakennuspaikan ja rakennuksen kokoa, rakennelmia, aitoja, istutuksia sekä viemäröintiä.

Marttilan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2015. Lisätietoja www.marttila.fi .

RAKENNUSVALVONTA

Marttilan ja Tarvasjoen kunnilla on ollut vuoteen 2015 asti yhteinen rakennusvalvonta. Vuoden 2016 alusta Marttilalla on oma rakennusvalvonta. Rakennustarkastajan toimipaikka on Marttilan kunnanvirastossa. Lisätietoja www.marttila.fi .

MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT INVENTOINNIT SELVITYKSET JA ERITYISHANKKEET

MARTTILAN KUNNAN POHJAKARTTA:

Marttilan kunnan keskustaajamaan ja osin valtatie 10:n varteen on laadittu vuoden 2007 aikana digitaaalinen asemakaavojen pohjakartta. Se mahdollistaa nykyisten asemakaavojen tarkistamisen ja myös asemakaava-alueen laajentamisen.

ASUMISET PILOTIT -HANKE

Marttilan kunta on ollut osallisena seutukunnallisessa Asumisen Pilotit –hankkeessa (Raportti FCG 24.5.2010). Marttilan pilottikohde sijaitsee noin kilometrin ydinkeskustasta länteen, Härkätien länsipuolella. Alue on nykyisellään pääosin peltoa. Alueelle on laadittu asemakaava (2006).

VIRKISTÄYTYMÄÄN PAIMIONJOELLE -HANKE

Marttilan kunta on ollut osallisena vuonna 2012-2014 Virkistäytymään Paimionjoelle -hankkeessa (Elina Tuomarila).

Vireillä olevat ja tavoitteena olevat asemakaavahankkeet kartalla

asemakaavahankkeet

Asemakaavahankkeet kartalla

KESKUSTAN ASEMAKAAVA (MUSTA YHTENÄINEN VIIVA)

HILJATTAIN VALMISTUNEET ASEMAKAAVAHANKKEET:

1 TIIPILÄN TEOLLISUUSALUE 2009
2 TERVASKANNONMÄKI 2013
3 MYLLYPELLONTIE 2013
4 KIRKON JA PAPPILAN ALUE 2015
5 TAAJAMAN ETELÄOSA 2015

VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAHANKKEET:

A MARTTILAN JA YLI-MARTTILAN TILOJEN ALUE (KESKEYTETTY TOISTAISEKSI)

TAVOITTEENA OLEVAT ASEMAKAAVAHANKKEET:

B KAIHOLAMMIN ALUE
C VARKAANMÄET POHJOISPUOLI
D YRITTÄJÄNTIEN ALUE
E KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVOJEN AJANTASAISTAMINEN

MARTTILAN KUNNAN TONTTIVARANTO .

Kunnan omistamia, rakentamiskelpoisia pientalotontteja on tarjolla:

Metsä-Marttilan asuntoalueella 9 kpl (tonttikoot välillä 1280 m2 – 1840 m2)
Lammion asuntoalueella 7 kpl (tonttikoot välillä 1518 m2 – 1931 m2)
Kumpulan asuntoalueella 4 kpl (tonttikoot välillä 1600 m2 – 2000 m2)
Tervaskannonmäen alueella 16 kpl (tonttikoot välillä 1275 m2 – 2725 m2).

Metsä-Marttilan alueella on näiden lisäksi neljä rakentamatonta rivitalotonttia sekä kaksi asuin/liikerakennusten tonttia.
Lammion alueella on kaksi rivitaloille soveltuvaa tonttia sekä neljä teollisuustonttia.
Tiipilän teollisuusalueella on myytävänä erikokoisia yritystontteja.

Marttilan kunnan asema-kaava-alueella on myös yksityisomistuksessa olevia rakentamattomia tontteja.

Marttilassa 11.10.2016

Marttilan kunnan kaavoitukseen liittyvissä asioissa lisätietoja antavat

Kunnanjohtaja Carita Maisila
Rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen
Yhteystiedot

Tutustu myös

Voimassa olevat kaavat
Marttilan kunta – Kaavayhdistelmä