Kaavoituksen vaiheet

1. Vireille tulo

Marttilassa kunnanvaltuusto päättää seuraavan vuoden kaavoitusohjelmasta talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lisäksi vuoden mittaan tulee tarpeen mukaan vireille pieniä asemakaavan tarkistuksia kunnanhallituksen päätöksellä.

2. Laatimisvaihe

Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas), josta selviävät kaavatyön tavoitteet sekä osalliset ja heidän vaikutusmahdollisuutensa. Tehdään tarpeelliset perusselvitykset (suojeluarvoja sisältävät luonnon-, maisema-, rakennus- tai kulttuurikohteet jne).

Laaditaan kaavaluonnos ottaen huomioon osallisten kaavoittajan tietoon saattamat mielipiteet. Kaava-alueen rajat voivat tarkentua luonnoksen laatimisen yhteydessä. Samoin oas:aa tarkennetaan, mikäli selvitykset edellyttävät esim. laajempaa osallistumista.

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksen ja se asetetaan julkisesti nähtäväksi vähintään 14 vuorokauden ajaksi. Osallisille ilmoitetaan kaavaluonnoksesta kirjeitse ja heille varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen.

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen käsitellään mahdolliset osallisten mielipiteet ja huomautukset ja tehdään niistä aiheutuvat muutokset kaavaluonnokseen.

Muutosten jälkeen kunnanhallitus hyväksyy tarkistetun asemakaavaluonnoksen, joka hyväksymispäätöksellä muuttuu nimeltään kaavaehdotukseksi.

3. Ehdotusvaihe

Kunnanhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäväksi 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää kaavaehdotuksesta osallisten sekä eri viranomaisten ja yhteisöjen lausunnot.

Nähtävillä olon jälkeen kunnanhallitus päättää mahdollisten muistutusten ja lausuntojen edellyttämistä toimenpiteistä ja esittää kaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

4. Hyväksymisvaihe

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Päätöstä ei alisteta ylemmän viranomaisen vahvistettavaksi. Valitukseen oikeutettuja ovat KuntaL 92 §:n mukaiset sekä alueellinen ympäristökeskus (+ muut viranomaiset), MRL 191 §.

Kun valtuuston päätös on lainvoimainen, päätös saatetaan yleisesti tiedoksi ”voimaantulokuulutuksella” ja kaava tulee voimaan.

Marttilan kunnan kaavoitukseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa:

Aluearkkitehti, 044-740 5088

Kunnanjohtaja, 044-7449110

Lisätietoja osallistumisesta:

Osallistuminen kaavoitukseen, ympäristöministeriö